• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.04.2023

Seminarium pn. "Materiały niebezpieczne pod kontrolą"

 

Rzeszowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował w dniu 14 kwietnia br. seminarium pn. „Materiały niebezpieczne pod kontrolą” pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas spotkania zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak:

  • podstawy prawne dotyczące magazynowania i pracy z materiałami niebezpiecznymi,
  • wyposażenie magazynu chemicznego – praktyczne przykłady rozwiązań zgodnych z przepisami – kiedy i gdzie stosować,
  • reagowanie na awarie środowiskowe,
  • prawidłowe użycie urządzeń awaryjnych np. natrysków bezpieczeństwa i oczomyjek,
  • składowanie, magazynowanie i transport baterii jonowo - litowych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie reprezentowała podczas seminarium Pani Anna Jawor starszy inspektor pracy, która podczas swojej prelekcji zwróciła uwagę na kwestie przygotowania pracowników do pracy w kontakcie z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, w tym odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pracy, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą a także przedstawiła zagadnienia związane z organizacją stanowisk i procesów pracy oraz oceną ryzyka zawodowego.

Omówiła ponadto najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy podczas kontroli nieprawidłowości w ww. zakresie oraz przykład wypadku przy pracy, do którego doszło w wyniku wybuchu, wskazując na jego przyczyny oraz środki profilaktyczne niezbędne do zastosowania w celu uniknięcia tego rodzaju zdarzeń.

Spotkanie było okazją dla biorących w niej udział pracowników służby bhp do wymiany doświadczeń ze swojej pracy zawodowej oraz wzbogacenia wiedzy niezbędnej do pełnienia jakże odpowiedzialnej i istotnej roli w kształtowaniu warunków pracy w przedsiębiorstwach.

W seminarium wzięło udział ponad 60 osób.

Pani Anna Jawor starszy inspektor pracy podczas seminarium "Materiały niebezpieczne pod kontrolą".
 

Uczestnicy seminarium pn. "Materiały niebezpieczne pod kontrolą".
 


GIP Przejdź do GIP