Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Czarnek
 • E-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl
 • Telefon: 177172000

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
 • Adres: ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów
 • E-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl
 • Telefon: 17 717 20 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

OIP w Rzeszowie ul. Gen. Maczka 4

Obsługa osób dokonywana jest na parterze budynku poprzez dostępny tam punkt informacji (recepcję).

Także na parterze znajdują się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.

W budynku istnieją wydzielone strefy bezpieczeństwa. Na ciągach komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach budynków nie ma różnic poziomów, przed budynkiem wyznaczone są miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych poprzez rampę podjazdową, automatyczne drzwi.

W obiekcie znajdują się tablica informacyjna, informacja udzielana jest także przez portiera.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przyjmowanie stron odbywa się: poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl, faxem na numer: 17 71 72 020,pisemnie na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów, za pośrednictwem osoby posiadającej umiejętności prowadzenia rozmowy za pomocą języka migowego

Oddział Terenowy OIP w Tarnobrzegu Pl. Bartosza Głowackiego 52

Obsługa osób dokonywana jest na parterze budynku poprzez dostępny tam punkt informacji (portiernia).

Również na parterze znajdują się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.

W budynku istnieją wydzielone strefy bezpieczeństwa.  Na ciągach komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach nie ma różnic poziomów, przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych poprzez rampę podjazdową.

W obiekcie znajduje się tablica informacyjna, informacja udzielana jest także przez portiera.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przyjmowanie stron odbywa się : poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl, faxem na numer: 17 71 72 020, pisemnie na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów, brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz środków wspierających komunikowanie się wymienionych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się.  

Oddział Terenowy OIP w Przemyślu ul. Puszkina 14

Obsługa osób dokonywana jest na parterze budynku poprzez dostępny tam punkt informacji (sekretariat).

Również na parterze znajdują się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. W budynku istnieją wydzielone strefy bezpieczeństwa.

 Na ciągach komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach nie ma różnic poziomów, przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Obiekt umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych poprzez rampę podjazdową.

W obiekcie brak jest tablicy informacyjnej, informacja udzielana jest w sekretariacie na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przyjmowanie stron odbywa się : poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl, faxem na numer: 17 71 72 020, pisemnie na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów, brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz środków wspierających komunikowanie się wymienionych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się.  

Oddział Terenowy OIP w Krośnie, siedziba urzędu zlokalizowana jest w całości na III piętrze budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Bieszczadzkiej 1.

Na korytarzu stanowiącym ciąg komunikacyjny nie ma różnic poziomu.

Dostęp do urzędu zapewnia ogólnodostępna winda, na parterze natomiast dostępny jest punkt informacji i sanitariat dla osób niepełnosprawnych, na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem wyznaczone są miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych poprzez rampę podjazdową, automatyczne drzwi, dźwig osobowy.

W obiekcie znajdują się tablica informacyjna, informacja udzielana jest także przez portiera.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przyjmowanie stron odbywa się : poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl, faxem na numer: 17 71 72 020, pisemnie na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów, brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz środków wspierających komunikowanie się wymienionych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się.  

Udogodnienia

Dźwigi osobowe znajdujące się w oddziale terenowym OIP w Krośnie posiadają głośniki, przez które przekazywana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały – dogodne dla osób niedowidzących.

We wszystkich lokalizacjach toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.

Szukaj

Logo PIP

Menu