• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.12.2022 Artykuł archiwalny

Spotkanie Rady ds. BHP w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie.

Działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie Rada ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Budownictwie zebrała się w siedzibie OIP w Rzeszowie w dniu 15 grudnia br., aby zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w ramach „Strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie”.

Uczestników spotkania powitał Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, który przedstawił główne kierunki działania Urzędu na rzecz poprawy warunków pracy oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy na podkarpackich budowach. Zwrócił ponadto uwagę na istotną rolę partnerów społecznych, tj. instytucji, stowarzyszeń oraz organów, których przedstawiciele są członkami Rady ds. BHP w Budownictwie w realizacji prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii. Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił również propozycje współpracy w tym zakresie na 2023 r.

Posiedzenie Rady rozpoczęto od podsumowania działań informacyjno-prewencyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w 2022 r., adresowanych do branży budowalnej.

Pan Marek Gołaś St. inspektor pracy – specjalista z Sekcji Prawnej, Prewencji i Promocji OIP w Rzeszowie przedstawił założenia oraz omówił najważniejsze etapy realizowanego przez PIP w br. programu informacyjnego adresowanego do pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność budowlaną oraz zaprezentował uczestników tegorocznej edycji konkursu „Buduj bezpiecznie”, promującego dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji inwestycji budowlanych.

W dalszej części spotkania Pan Grzegorz Stęchły p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie ds. Nadzoru przedstawił aktualny stan wypadkowości na podkarpackich budowach oraz omówił wyniki kontroli przedsiębiorstw budowalnych, w tym zintensyfikowanych działań kontrolnych prowadzonych na małych placach budów w czerwcu i wrześniu br.

Znaczną część posiedzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Urzędu Dozoru Technicznego, Nadzoru Budowlanego, Politechniki Rzeszowskiej, a także związków zawodowych oraz organizacji zrzeszającej pracodawców, wchodzący w skład Rady, zajęła dyskusja.

Podczas dyskusji między innymi omówiono kierunki współpracy OIP z ww. instytucjami
w zakresie realizacji działań informacyjno – edukacyjnych adresowanych do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy na budowach.

Członkowie Rady wyrażali opinie i spostrzeżenia na temat stanu bezpieczeństwa pracy na budowach, prowadzonych na terenie Podkarpacia, a także sugestie odnośnie metod oddziaływania na uczestników procesu budowlanego w szczególności w zakresie prowadzenia akcji informacyjnej, prowadzonej w ramach „Strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie”.

Bardzo dziękujemy członkom Rady za uczestnictwo w spotkaniu i konstruktywne działania na rzecz dobrej współpracy, a przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa pracowników na budowach oraz ochrony życia ludzkiego, które jest najwyższym dobrem.


 


GIP Przejdź do GIP