Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznychZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów.
 2. Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest Piotr Matuła. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  a) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO, w szczególności:
  - w celu realizacji  zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
  - w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  b) na podstawie zawartych umów, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych w celu wskazanym w p. 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.