• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie - formularz e-skargi / e-wniosku / e-porady

Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, informuje że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP,uprawnione organy publiczne,podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

* - pola wymaganePrzepisz treść z obrazka odświeżGIP Przejdź do GIP